Ngành Nghề Kinh Doanh - Mã Ngành


STT Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên Ngành nghề kinh doanh
1 A NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
2 A 01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
3 A 01 011 Trồng cây hàng năm
4 A 01 011 0111 01110 Trồng lúa
5 A 01 011 0112 01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
6 A 01 011 0113 01130 Trồng cây lấy củ có chất bột
7 A 01 011 0114 01140 Trồng cây mía
8 A 01 011 0115 01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
9 A 01 011 0116 01160 Trồng cây lấy sợi
10 A 01 011 0117 01170 Trồng cây có hạt chứa dầu
11 A 01 011 0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
12 A 01 011 0118 01181 Trồng rau các loại
13 A 01 011 0118 01182 Trồng đậu các loại
14 A 01 011 0118 01183 Trồng hoa, cây cảnh
15 A 01 011 0118 01190 Trồng cây hàng năm khác
16 A 01 012 Trồng cây lâu năm
17 A 01 012 0121 Trồng cây ăn quả
18 A 01 012 0121 01211 Trồng nho
19 A 01 012 0121 01212 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
20 A 01 012 0121 01213 Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác
21 A 01 012 0121 01214 Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
22 A 01 012 0121 01215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm
23 A 01 012 0121 01219 Trồng cây ăn quả khác
24 A 01 012 0121 01220 Trồng cây lấy quả chứa dầu
25 A 01 012 0121 01230 Trồng cây điều
26 A 01 012 0121 01240 Trồng cây hồ tiêu
27 A 01 012 0121 01250 Trồng cây cao su
28 A 01 012 0121 01260 Trồng cây cà phê
29 A 01 012 0121 01270 Trồng cây chè
30 A 01 012 0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu
31 A 01 012 0128 01281 Trồng cây gia vị
32 A 01 012 0128 01282 Trồng cây dược liệu
33 A 01 012 0128 01290 Trồng cây lâu năm khác
34 A 01 012 0128 01300 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
35 A 01 014 Chăn nuôi
36 A 01 014 0128 01410 Chăn nuôi trâu, bò
37 A 01 014 0128 01420 Chăn nuôi ngựa, lừa, la
38 A 01 014 0128 01440 Chăn nuôi dê, cừu
39 A 01 014 0128 01450 Chăn nuôi lợn
40 A 01 014 0146 Chăn nuôi gia cầm
41 A 01 014 0146 01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
42 A 01 014 0146 01462 Chăn nuôi gà
43 A 01 014 0146 01463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
44 A 01 014 0146 01469 Chăn nuôi gia cầm khác
45 A 01 014 0146 01490 Chăn nuôi khác
46 A 01 014 0146 01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
47 A 01 016 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
48 A 01 016 0146 01610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
49 A 01 016 0146 01620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
50 A 01 016 0146 01630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
51 A 01 016 0146 01640 Xử lý hạt giống để nhân giống
52 A 01 016 0146 01700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
53 A 02 Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
54 A 02 016 0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
55 A 02 016 0210 02101 Ươm giống cây lâm nghiệp
56 A 02 016 0210 02102 Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
57 A 02 016 0210 02103 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa
58 A 02 016 0210 02109 Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
59 A 02 022 Khai thác gỗ và lâm sản khác
60 A 02 022 0210 02210 Khai thác gỗ
61 A 02 022 0210 02220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
62 A 02 022 0210 02300 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
63 A 02 022 0210 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
64 A 03 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
65 A 03 031 Khai thác thuỷ sản
66 A 03 031 0210 03110 Khai thác thuỷ sản biển
67 A 03 031 0312 Khai thác thuỷ sản nội địa
68 A 03 031 0312 03121 Khai thác thuỷ sản nước lợ
69 A 03 031 0312 03122 Khai thác thuỷ sản nước ngọt
70 A 03 032 Nuôi trồng thuỷ sản
71 A 03 032 0312 03210 Nuôi trồng thuỷ sản biển
72 A 03 032 0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
73 A 03 032 0322 03221 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ
74 A 03 032 0322 03222 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
75 A 03 032 0322 03230 Sản xuất giống thuỷ sản
76 B KHAI KHOÁNG
77 B 05 Khai thác than cứng và than non
78 B 05 032 0322 05100 Khai thác và thu gom than cứng
79 B 05 032 0322 05200 Khai thác và thu gom than non
80 B 06 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
81 B 06 032 0322 06100 Khai thác dầu thô
82 B 06 032 0322 06200 Khai thác khí đốt tự nhiên
83 B 07 Khai thác quặng kim loại
84 B 07 032 0322 07100 Khai thác quặng sắt
85 B 07 072 Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
86 B 07 072 0322 07210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
87 B 07 072 0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
88 B 07 072 0722 07221 Khai thác quặng bôxít
89 B 07 072 0722 07229 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
90 B 07 072 0722 07300 Khai thác quặng kim loại quí hiếm
91 B 08 Khai khoáng khác
92 B 08 072 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
93 B 08 072 0810 08101 Khai thác đá
94 B 08 072 0810 08102 Khai thác cát, sỏi
95 B 08 072 0810 08103 Khai thác đất sét
96 B 08 089 Khai khoáng chưa được phân vào đâu
97 B 08 089 0810 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
98 B 08 089 0810 08920 Khai thác và thu gom than bùn
99 B 08 089 0810 08930 Khai thác muối
100 B 08 089 0810 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
101 B 09 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
102 B 09 089 0810 09100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
103 B 09 089 0810 09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
104 C CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
105 C 10 Sản xuất chế biến thực phẩm
106 C 10 089 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
107 C 10 089 1010 10101 Chế biến và đóng hộp thịt
108 C 10 089 1010 10109 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác
109 C 10 089 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
110 C 10 089 1020 10201 Chế biến và đóng hộp thuỷ sản
111 C 10 089 1020 10202 Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh
112 C 10 089 1020 10203 Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô
113 C 10 089 1020 10204 Chế biến và bảo quản nước mắm
114 C 10 089 1020 10209 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác
115 C 10 089 1030 Chế biến và bảo quản rau quả
116 C 10 089 1030 10301 Chế biến và đóng hộp rau quả
117 C 10 089 1030 10309 Chế biến và bảo quản rau quả khác
118 C 10 089 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
119 C 10 089 1040 10401 Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật
120 C 10 106 1061 10612 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
121 C 10 089 1040 10500 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
122 C 10 106 Xay xát và sản xuất bột
123 C 10 106 1061 Xay xát và sản xuất bột thô
124 C 10 106 1061 10611 Xay xát
125 C 10 Sản xuất bột thô
126 C 10 106 1061 10620 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
127 C 10 107 Sản xuất thực phẩm khác
128 C 10 107 1061 10710 Sản xuất các loại bánh từ bột
129 C 10 107 1061 10720 Sản xuất đường
130 C 10 107 1061 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
131 C 10 107 1061 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
132 C 10 107 1061 10750 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
133 C 10 107 1061 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
134 C 10 107 1061 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
135 C 11 Sản xuất đồ uống
136 C 11 110 Sản xuất đồ uống
137 C 11 110 1061 11010 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
138 C 11 110 1061 11020 Sản xuất rượu vang
139 C 11 110 1061 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
140 C 11 110 1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
141 C 11 110 1104 11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
142 C 11 110 1104 11042 Sản xuất đồ uống không cồn
143 C 11 110 1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá
144 C 11 110 1200 12001 Sản xuất thuốc lá
145 C 11 110 1200 12009 Sản xuất thuốc hút khác
146 C 13 Dệt
147 C 13 131 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
148 C 13 131 1200 13110 Sản xuất sợi
149 C 13 131 1200 13120 Sản xuất vải dệt thoi
150 C 13 131 1200 13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt
151 C 13 132 Sản xuất hàng dệt khác
152 C 13 132 1200 13210 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
153 C 13 132 1200 13220 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
154 C 13 132 1200 13230 Sản xuất thảm, chăn đệm
155 C 13 132 1200 13240 Sản xuất các loại dây bện và lưới
156 C 13 132 1200 13290 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
157 C 14 Sản xuất trang phục
158 C 14 132 1200 14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
159 C 14 132 1200 14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
160 C 14 132 1200 14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
161 C 15 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
162 C 15 151 Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
163 C 15 151 1200 15110 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
164 C 15 151 1200 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
165 C 15 151 1200 15200 Sản xuất giày dép
166 C 16 Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
167 C 16 151 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
168 C 16 151 1610 16101 Cưa, xẻ và bào gỗ
169 C 16 151 1610 16102 Bảo quản gỗ
170 C 16 162 Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
171 C 16 162 1610 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
172 C 16 162 1610 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
173 C 16 162 1610 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ
174 C 16 162 1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
175 C 16 162 1629 16291 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
176 C 16 162 1629 16292 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện
177 C 17 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
178 C 17 170 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
179 C 17 170 1629 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
180 C 17 170 1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
181 C 17 170 1702 17021 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
182 C 17 170 1702 17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
183 C 17 170 1702 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
184 C 18 In, sao chép bản ghi các loại
185 C 18 181 In ấn và dịch vụ liên quan đến in
186 C 18 181 1702 18110 In ấn
187 C 18 181 1702 18120 Dịch vụ liên quan đến in
188 C 18 181 1702 18200 Sao chép bản ghi các loại
189 C 19 Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
190 C 19 181 1702 19100 Sản xuất than cốc
191 C 19 181 1702 19200 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
192 C 20 Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
193 C 20 201 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
194 C 20 201 1702 20110 Sản xuất hoá chất cơ bản
195 C 20 201 1702 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
196 C 20 201 2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
197 C 20 201 2013 20131 Sản xuất plastic nguyên sinh
198 C 20 201 2013 20132 Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
199 C 20 202 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
200 C 20 202 2013 20210 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
201 C 20 202 2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
202 C 20 202 2022 20221 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít
203 C 20 202 2022 20222 Sản xuất mực in
204 C 20 202 2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
205 C 20 202 2023 20231 Sản xuất mỹ phẩm
206 C 20 202 2023 20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
207 C 20 202 2023 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
208 C 20 202 2023 20300 Sản xuất sợi nhân tạo
209 C 21 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
210 C 21 202 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
211 C 21 202 2100 21001 Sản xuất thuốc các loại
212 C 21 202 2100 21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu
213 C 22 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
214 C 22 221 Sản xuất sản phẩm từ cao su
215 C 22 221 2100 22110 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
216 C 22 221 2100 22120 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
217 C 22 221 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
218 C 22 221 2220 22201 Sản xuất bao bì từ plastic
219 C 22 221 2220 22209 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
220 C 23 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
221 C 23 221 2220 23100 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
222 C 23 239 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
223 C 23 239 2220 23910 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
224 C 23 239 2220 23920 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
225 C 23 239 2220 23930 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
226 C 23 239 2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
227 C 23 239 2394 23941 Sản xuất xi măng
228 C 23 239 2394 23942 Sản xuất vôi
229 C 23 239 2394 23943 Sản xuất thạch cao
230 C 23 239 2394 23950 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
231 C 23 239 2394 23960 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
232 C 23 239 2394 23990 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
233 C 24 Sản xuất kim loại
234 C 24 239 2394 24100 Sản xuất sắt, thép, gang
235 C 24 239 2394 24200 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
236 C 24 243 Đúc kim loại
237 C 24 243 2394 24310 Đúc sắt thép
238 C 24 243 2394 24320 Đúc kim loại màu
239 C 25 Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
240 C 25 251 Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
241 C 25 251 2394 25110 Sản xuất các cấu kiện kim loại
242 C 25 251 2394 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
243 C 25 251 2394 25130 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
244 C 25 251 2394 25200 Sản xuất vũ khí và đạn dược
245 C 25 259 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
246 C 25 259 2394 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
247 C 25 259 2394 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
248 C 25 259 2394 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
249 C 25 259 2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
250 C 25 259 2599 25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn
251 C 25 259 2599 25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
252 C 26 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
253 C 26 259 2599 26100 Sản xuất linh kiện điện tử
254 C 26 259 2599 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
255 C 26 259 2599 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông
256 C 26 259 2599 26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
257 C 26 265 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
258 C 26 265 2599 26510 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
259 C 26 265 2599 26520 Sản xuất đồng hồ
260 C 26 265 2599 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
261 C 26 265 2599 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
262 C 26 265 2599 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
263 C 27 Sản xuất thiết bị điện
264 C 27 265 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
265 C 27 265 2710 27101 Sản xuất mô tơ, máy phát
266 C 27 265 2710 27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
267 C 27 265 2710 27200 Sản xuất pin và ắc quy
268 C 27 273 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
269 C 27 273 2710 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
270 C 27 273 2710 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
271 C 27 273 2710 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
272 C 27 273 2710 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
273 C 27 273 2710 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng
274 C 27 273 2710 27900 Sản xuất thiết bị điện khác
275 C 28 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
276 C 28 281 Sản xuất máy thông dụng
277 C 28 281 2710 28110 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
278 C 28 281 2710 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
279 C 28 281 2710 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
280 C 28 281 2710 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
281 C 28 281 2710 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
282 C 28 281 2710 28160 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
283 C 28 281 2710 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
284 C 28 281 2710 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
285 C 28 281 2710 28190 Sản xuất máy thông dụng khác
286 C 28 282 Sản xuất máy chuyên dụng
287 C 28 282 2710 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
288 C 28 282 2710 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
289 C 28 282 2710 28230 Sản xuất máy luyện kim
290 C 28 282 2710 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
291 C 28 282 2710 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
292 C 28 282 2710 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
293 C 28 282 2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác
294 C 28 282 2829 28291 Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
295 C 28 282 2829 28299 Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu
296 C 29 Sản xuất xe có động cơ
297 C 29 282 2829 29100 Sản xuất xe có động cơ
298 C 29 282 2829 29200 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
299 C 29 282 2829 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
300 C 30 Sản xuất phương tiện vận tải khác
301 C 30 301 Đóng tàu và thuyền
302 C 30 301 2829 30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi
303 C 30 301 2829 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
304 C 30 301 2829 30200 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
305 C 30 301 2829 30300 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
306 C 30 301 2829 30400 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội
307 C 30 309 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
308 C 30 309 2829 30910 Sản xuất mô tô, xe máy
309 C 30 309 2829 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
310 C 30 309 2829 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
311 C 30 309 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
312 C 30 309 3100 31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
313 C 30 309 3100 31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
314 C 32 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
315 C 32 321 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
316 C 32 321 3100 32110 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
317 C 32 321 3100 32120 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
318 C 32 321 3100 32200 Sản xuất nhạc cụ
319 C 32 321 3100 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
320 C 32 321 3100 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi
321 C 32 321 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
322 C 32 321 3250 32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
323 C 32 321 3250 32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
324 C 32 321 3250 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
325 C 33 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
326 C 33 331 Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
327 C 33 331 3250 33110 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
328 C 33 331 3250 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị
329 C 33 331 3250 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
330 C 33 331 3250 33140 Sửa chữa thiết bị điện
331 C 33 331 3250 33150 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
332 C 33 331 3250 33190 Sửa chữa thiết bị khác
333 C 33 331 3250 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
334 D SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
335 D 35 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
336 D 35 331 3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
337 D 35 331 3510 35101 Sản xuất điện
338 D 35 331 3510 35102 Truyền tải và phân phối điện
339 D 35 331 3510 35200 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
340 D 35 331 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
341 D 35 331 3530 35301 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí
342 D 35 331 3530 35302 Sản xuất nước đá
343 E CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI
344 E 35 331 3530 36000 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
345 E 37 Thoát nước và xử lý nước thải
346 E 37 331 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
347 E 37 331 3700 37001 Thoát nước
348 E 37 331 3700 37002 Xử lý nước thải
349 E 38 Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
350 E 38 381 Thu gom rác thải
351 E 38 381 3700 38110 Thu gom rác thải không độc hại
352 E 38 381 3812 Thu gom rác thải độc hại
353 E 38 381 3812 38121 Thu gom rác thải y tế
354 E 38 381 3812 38129 Thu gom rác thải độc hại khác
355 E 38 382 Xử lý và tiêu huỷ rác thải
356 E 38 382 3812 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
357 E 38 382 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
358 E 38 382 3822 38221 Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế
359 E 38 382 3822 38229 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác
360 E 38 382 3830 Tái chế phế liệu
361 E 38 382 3830 38301 Tái chế phế liệu kim loại
362 E 38 382 3830 38302 Tái chế phế liệu phi kim loại
363 E 38 382 3830 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
364 F XÂY DỰNG
365 F 38 382 3830 41000 Xây dựng nhà các loại
366 F 42 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
367 F 42 382 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
368 F 42 382 4210 42101 Xây dựng công trình đường sắt
369 F 42 382 4210 42102 Xây dựng công trình đường bộ
370 F 42 382 4210 42200 Xây dựng công trình công ích
371 F 42 382 4210 42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
372 F 43 Hoạt động xây dựng chuyên dụng
373 F 43 431 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
374 F 43 431 4210 43110 Phá dỡ
375 F 43 431 4210 43120 Chuẩn bị mặt bằng
376 F 43 432 Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
377 F 43 432 4210 43210 Lắp đặt hệ thống điện
378 F 43 432 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
379 F 43 432 4322 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
380 F 43 432 4322 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
381 F 43 432 4322 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
382 F 43 432 4322 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
383 F 43 432 4322 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
384 G BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
385 G 45 Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
386 G 45 451 Bán ô tô và xe có động cơ khác
387 G 45 451 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
388 G 45 451 4511 45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
389 G 45 451 4511 45119 Bán buôn xe có động cơ khác
390 G 45 451 4511 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
391 G 45 451 4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
392 G 45 451 4513 45131 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
393 G 45 451 4513 45139 Đại lý xe có động cơ khác
394 G 45 451 4513 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
395 G 45 451 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
396 G 45 451 4530 45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
397 G 45 451 4530 45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
398 G 45 451 4530 45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
399 G 45 454 Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
400 G 45 454 4541 Bán mô tô, xe máy
401 G 45 454 4541 45411 Bán buôn mô tô, xe máy
402 G 45 454 4541 45412 Bán lẻ mô tô, xe máy
403 G 45 454 4541 45413 Đại lý mô tô, xe máy
404 G 45 454 4541 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
405 G 45 454 4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
406 G 45 454 4543 45431 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
407 G 45 454 4543 45432 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
408 G 45 454 4543 45433 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
409 G 46 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
410 G 46 454 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
411 G 46 454 4610 46101 Đại lý
412 G 46 454 4610 46102 Môi giới
413 G 46 454 4610 46103 Đấu giá
414 G 46 454 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
415 G 46 454 4620 46201 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
416 G 46 454 4620 46202 Bán buôn hoa và cây
417 G 46 454 4620 46203 Bán buôn động vật sống
418 G 46 454 4620 46204 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản
419 G 46 454 4620 46209 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
420 G 46 463 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
421 G 46 463 4620 46310 Bán buôn gạo
422 G 46 463 4632 Bán buôn thực phẩm
423 G 46 463 4632 46321 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
424 G 46 463 4632 46322 Bán buôn thủy sản
425 G 46 463 4632 46323 Bán buôn rau, quả
426 G 46 463 4632 46324 Bán buôn cà phê
427 G 46 463 4632 46325 Bán buôn chè
428 G 46 463 4632 46326 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
429 G 46 463 4632 46329 Bán buôn thực phẩm khác
430 G 46 463 4633 Bán buôn đồ uống
431 G 46 463 4633 46331 Bán buôn đồ uống có cồn
432 G 46 463 4633 46332 Bán buôn đồ uống không có cồn
433 G 46 463 4633 46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
434 G 46 464 Bán buôn đồ dùng gia đình
435 G 46 464 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
436 G 46 464 4641 46411 Bán buôn vải
437 G 46 464 4641 46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
438 G 46 464 4641 46413 Bán buôn hàng may mặc
439 G 46 464 4641 46414 Bán buôn giày dép
440 G 46 464 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
441 G 46 464 4649 46491 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
442 G 46 464 4649 46492 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
443 G 46 464 4649 46493 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
444 G 46 464 4649 46494 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
445 G 46 464 4649 46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
446 G 46 464 4649 46496 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
447 G 46 464 4649 46497 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
448 G 46 464 4649 46498 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
449 G 46 464 4649 46499 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
450 G 46 465 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
451 G 46 465 4649 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
452 G 46 465 4649 46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
453 G 46 465 4649 46530 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
454 G 46 465 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
455 G 46 465 4659 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
456 G 46 465 4659 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
457 G 46 465 4659 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
458 G 46 465 4659 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
459 G 46 465 4659 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
460 G 46 465 4659 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
461 G 46 466 Bán buôn chuyên doanh khác
462 G 46 466 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
463 G 46 466 4661 46611 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
464 G 46 466 4661 46612 Bán buôn dầu thô
465 G 46 466 4661 46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
466 G 46 466 4661 46614 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
467 G 46 466 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
468 G 46 466 4662 46621 Bán buôn quặng kim loại
469 G 46 466 4662 46622 Bán buôn sắt, thép
470 G 46 466 4662 46623 Bán buôn kim loại khác
471 G 46 466 4662 46624 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
472 G 46 466 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
473 G 46 466 4663 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
474 G 46 466 4663 46632 Bán buôn xi măng
475 G 46 466 4663 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
476 G 46 466 4663 46634 Bán buôn kính xây dựng
477 G 46 466 4663 46635 Bán buôn sơn, vécni
478 G 46 466 4663 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
479 G 46 466 4663 46637 Bán buôn đồ ngũ kim
480 G 46 466 4663 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
481 G 46 466 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
482 G 46 466 4669 46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
483 G 46 466 4669 46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
484 G 46 466 4669 46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
485 G 46 466 4669 46694 Bán buôn cao su
486 G 46 466 4669 46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
487 G 46 466 4669 46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
488 G 46 466 4669 46697 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
489 G 46 466 4669 46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
490 G 46 466 4669 46900 Bán buôn tổng hợp
491 G 47 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
492 G 47 471 Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
493 G 47 471 4669 47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
494 G 47 471 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
495 G 47 471 4719 47191 Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
496 G 47 471 4719 47199 Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
497 G 47 472 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
498 G 47 472 4719 47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
499 G 47 472 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
500 G 47 472 4722 47221 Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh
501 G 47 472 4722 47222 Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
502 G 47 472 4722 47223 Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
503 G 47 472 4722 47224 Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh
504 G 47 472 4722 47229 Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
505 G 47 472 4722 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
506 G 47 472 4722 47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
507 G 47 472 4722 47300 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
508 G 47 474 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
509 G 47 474 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
510 G 47 474 4741 47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
511 G 47 474 4741 47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
512 G 47 474 4741 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
513 G 47 475 Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
514 G 47 475 4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
515 G 47 475 4751 47511 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
516 G 47 475 4751 47519 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
517 G 47 475 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
518 G 47 475 4752 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
519 G 47 475 4752 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
520 G 47 475 4752 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
521 G 47 475 4752 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
522 G 47 475 4752 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
523 G 47 475 4752 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
524 G 47 475 4752 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
525 G 47 475 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
526 G 47 475 4759 47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh
527 G 47 475 4759 47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh
528 G 47 475 4759 47593 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh
529 G 47 475 4759 47594 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
530 G 47 475 4759 47599 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
531 G 47 476 Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
532 G 47 476 4759 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
533 G 47 476 4759 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
534 G 47 476 4759 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
535 G 47 476 4759 47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
536 G 47 477 Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
537 G 47 477 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
538 G 47 477 4771 47711 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
539 G 47 477 4771 47712 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
540 G 47 477 4771 47713 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
541 G 47 477 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
542 G 47 477 4772 47721 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
543 G 47 477 4772 47722 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
544 G 47 477 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
545 G 47 477 4773 47731 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
546 G 47 477 4773 47732 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
547 G 47 477 4773 47733 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
548 G 47 477 4773 47734 Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh
549 G 47 477 4773 47735 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
550 G 47 477 4773 47736 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
551 G 47 477 4773 47737 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
552 G 47 477 4773 47738 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
553 G 47 477 4773 47739 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
554 G 47 477 4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
555 G 47 477 4774 47741 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
556 G 47 477 4774 47749 Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
557 G 47 478 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
558 G 47 478 4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
559 G 47 478 4781 47811 Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
560 G 47 478 4781 47812 Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ
561 G 47 478 4781 47813 Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
562 G 47 478 4781 47814 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
563 G 47 478 4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
564 G 47 478 4782 47821 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
565 G 47 478 4782 47822 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ
566 G 47 478 4782 47823 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
567 G 47 478 4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
568 G 47 478 4789 47891 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
569 G 47 478 4789 47892 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
570 G 47 478 4789 47893 Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
571 G 47 478 4789 47899 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
572 G 47 479 Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
573 G 47 479 4789 47910 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
574 G 47 479 4789 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
575 H VẬN TẢI KHO BÃI
576 H 49 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
577 H 49 491 Vận tải đường sắt
578 H 49 491 4789 49110 Vận tải hành khách đường sắt
579 H 49 491 4789 49120 Vận tải hàng hóa đường sắt
580 H 49 491 4789 49200 Vận tải bằng xe buýt
581 H 49 493 Vận tải đường bộ khác
582 H 49 493 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
583 H 49 493 4931 49311 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm
584 H 49 493 4931 49312 Vận tải hành khách bằng taxi
585 H 49 493 4931 49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy
586 H 49 493 4931 49319 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác
587 H 49 493 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
588 H 49 493 4932 49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
589 H 49 493 4932 49329 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
590 H 49 493 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
591 H 49 493 4933 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
592 H 49 493 4933 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
593 H 49 493 4933 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông
594 H 49 493 4933 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
595 H 49 493 4933 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
596 H 49 493 4933 49400 Vận tải đường ống
597 H 50 Vận tải đường thủy
598 H 50 501 Vận tải ven biển và viễn dương
599 H 50 501 5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
600 H 50 501 5011 50111 Vận tải hành khách ven biển
601 H 50 501 5011 50112 Vận tải hành khách viễn dương
602 H 50 501 5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
603 H 50 501 5012 50121 Vận tải hàng hóa ven biển
604 H 50 501 5012 50122 Vận tải hàng hóa viễn dương
605 H 50 502 Vận tải đường thuỷ nội địa
606 H 50 502 5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
607 H 50 502 5021 50211 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
608 H 50 502 5021 50212 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
609 H 50 502 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
610 H 50 502 5022 50221 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
611 H 50 502 5022 50222 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
612 H 51 Vận tải hàng không
613 H 51 502 5022 51100 Vận tải hành khách hàng không
614 H 51 502 5022 51200 Vận tải hàng hóa hàng không
615 H 52 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
616 H 52 502 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
617 H 52 502 5210 52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
618 H 52 502 5210 52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
619 H 52 502 5210 52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác
620 H 52 522 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
621 H 52 522 5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
622 H 52 522 5221 52211 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
623 H 52 522 5221 52219 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
624 H 52 522 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
625 H 52 522 5222 52221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
626 H 52 522 5222 52222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa
627 H 52 522 5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
628 H 52 522 5223 52231 Dịch vụ điều hành bay
629 H 52 522 5223 52239 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không
630 H 52 522 5224 Bốc xếp hàng hóa
631 H 52 522 5224 52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
632 H 52 522 5224 52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ
633 H 52 522 5224 52243 Bốc xếp hàng hóa cảng biển
634 H 52 522 5224 52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông
635 H 52 522 5224 52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
636 H 52 522 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
637 H 52 522 5229 52291 Dịch vụ đại lý tàu biển
638 H 52 522 5229 52292 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
639 H 52 522 5229 52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
640 H 53 Bưu chính và chuyển phát
641 H 53 522 5229 53100 Bưu chính
642 H 53 522 5229 53200 Chuyển phát
643 I DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
644 I 55 Dịch vụ lưu trú
645 I 55 522 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
646 I 55 522 5510 55101 Khách sạn
647 I 55 522 5510 55102 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
648 I 55 522 5510 55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
649 I 55 522 5510 55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
650 I 55 522 5590 Cơ sở lưu trú khác
651 I 55 522 5590 55901 Ký túc xá học sinh, sinh viên
652 I 55 522 5590 55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm
653 I 55 522 5590 55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu
654 I 56 Dịch vụ ăn uống
655 I 56 522 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
656 I 56 522 5610 56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
657 I 56 522 5610 56109 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
658 I 56 562 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
659 I 56 562 5610 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
660 I 56 562 5610 56290 Dịch vụ ăn uống khác
661 I 56 562 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
662 I 56 562 5630 56301 Quán rượu, bia, quầy bar
663 I 56 562 5630 56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
664 J THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
665 J 58 Hoạt động xuất bản
666 J 58 581 Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
667 J 58 581 5630 58110 Xuất bản sách
668 J 58 581 5630 58120 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
669 J 58 581 5630 58130 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
670 J 58 581 5630 58190 Hoạt động xuất bản khác
671 J 58 581 5630 58200 Xuất bản phần mềm
672 J 59 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
673 J 59 591 Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
674 J 59 591 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
675 J 59 591 5911 59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
676 J 59 591 5911 59112 Hoạt động sản xuất phim video
677 J 59 591 5911 59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
678 J 59 591 5911 59120 Hoạt động hậu kỳ
679 J 59 591 5911 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
680 J 59 591 5914 Hoạt động chiếu phim
681 J 59 591 5914 59141 Hoạt động chiếu phim cố định
682 J 59 591 5914 59142 Hoạt động chiếu phim lưu động
683 J 59 591 5914 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
684 J 60 Hoạt động phát thanh, truyền hình
685 J 60 591 5914 60100 Hoạt động phát thanh
686 J 60 602 Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
687 J 60 602 5914 60210 Hoạt động truyền hình
688 J 60 602 5914 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
689 J 61 Viễn thông
690 J 61 602 5914 61100 Hoạt động viễn thông có dây
691 J 61 602 5914 61200 Hoạt động viễn thông không dây
692 J 61 602 5914 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh
693 J 61 602 6190 Hoạt động viễn thông khác
694 J 61 602 6190 61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet
695 J 61 602 6190 61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
696 J 61 620 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
697 J 61 620 6190 62010 Lập trình máy vi tính
698 J 61 620 6190 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
699 J 61 620 6190 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
700 J 63 Hoạt động dịch vụ thông tin
701 J 63 631 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
702 J 63 631 6190 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
703 J 63 631 6190 63120 Cổng thông tin
704 J 63 632 Dịch vụ thông tin khác
705 J 63 632 6190 63210 Hoạt động thông tấn
706 J 63 632 6190 63290 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
707 K HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM
708 K 64 Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
709 K 64 641 Hoạt động trung gian tiền tệ
710 K 64 641 6190 64110 Hoạt động ngân hàng trung ương
711 K 64 641 6190 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
712 K 64 641 6190 64200 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
713 K 64 641 6190 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
714 K 64 649 Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
715 K 64 649 6190 64910 Hoạt động cho thuê tài chính
716 K 64 649 6190 64920 Hoạt động cấp tín dụng khác
717 K 64 649 6190 64990 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
718 K 65 Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
719 K 65 651 Bảo hiểm
720 K 65 651 6190 65110 Bảo hiểm nhân thọ
721 K 65 651 6512 Bảo hiểm phi nhân thọ
722 K 65 651 6512 65121 Bảo hiểm y tế
723 K 65 651 6512 65129 Bảo hiểm phi nhân thọ khác
724 K 65 651 6512 65200 Tái bảo hiểm
725 K 65 651 6512 65300 Bảo hiểm xã hội
726 K 66 Hoạt động tài chính khác
727 K 66 661 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
728 K 66 661 6512 66110 Quản lý thị trường tài chính
729 K 66 661 6512 66120 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
730 K 66 661 6512 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
731 K 66 662 Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
732 K 66 662 6512 66210 Đánh giá rủi ro và thiệt hại
733 K 66 662 6512 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
734 K 66 662 6512 66290 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
735 K 66 662 6512 66300 Hoạt động quản lý quỹ
736 L HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
737 L 68 Hoạt động kinh doanh bất động sản
738 L 68 662 6512 68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
739 L 68 662 6512 68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
740 M HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
741 M 69 Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
742 M 69 662 6910 Hoạt động pháp luật
743 M 69 662 6910 69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
744 M 69 662 6910 69102 Hoạt động công chứng và chứng thực
745 M 69 662 6910 69109 Hoạt động pháp luật khác
746 M 69 662 6910 69200 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
747 M 70 Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
748 M 70 662 6910 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng
749 M 70 662 6910 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
750 M 71 Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
751 M 71 662 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
752 M 71 662 7110 71101 Hoạt động kiến trúc
753 M 71 662 7110 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ
754 M 71 662 7110 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
755 M 71 662 7110 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
756 M 71 662 7110 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
757 M 72 Nghiên cứu khoa học và phát triển
758 M 72 662 7110 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
759 M 72 662 7110 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
760 M 73 Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
761 M 73 662 7110 73100 Quảng cáo
762 M 73 662 7110 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
763 M 74 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
764 M 74 662 7110 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
765 M 74 662 7110 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
766 M 74 662 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
767 M 74 662 7490 74901 Hoạt động khí tượng thuỷ văn
768 M 74 662 7490 74909 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
769 M 74 662 7490 75000 Hoạt động thú y
770 N HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
771 N 77 Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
772 N 77 662 7710 Cho thuê xe có động cơ
773 N 77 662 7710 77101 Cho thuê ôtô
774 N 77 662 7710 77109 Cho thuê xe có động cơ khác
775 N 77 772 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
776 N 77 772 7710 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
777 N 77 772 7710 77220 Cho thuê băng, đĩa video
778 N 77 772 7710 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
779 N 77 772 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
780 N 77 772 7730 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
781 N 77 772 7730 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
782 N 77 772 7730 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
783 N 77 772 7730 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
784 N 77 772 7730 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
785 N 78 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
786 N 78 772 7730 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
787 N 78 772 7730 78200 Cung ứng lao động tạm thời
788 N 78 772 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
789 N 78 772 7830 78301 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
790 N 78 772 7830 78302 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
791 N 79 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
792 N 79 791 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
793 N 79 791 7830 79110 Đại lý du lịch
794 N 79 791 7830 79120 Điều hành tua du lịch
795 N 79 791 7830 79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
796 N 80 Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
797 N 80 791 7830 80100 Hoạt động bảo vệ cá nhân
798 N 80 791 7830 80200 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
799 N 80 791 7830 80300 Dịch vụ điều tra
800 N 81 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
801 N 81 791 7830 81100 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
802 N 81 812 Dịch vụ vệ sinh
803 N 81 812 7830 81210 Vệ sinh chung nhà cửa
804 N 81 812 7830 81290 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
805 N 81 812 7830 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
806 N 82 Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
807 N 82 821 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
808 N 82 821 7830 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
809 N 82 821 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
810 N 82 821 8219 82191 Photo, chuẩn bị tài liệu
811 N 82 821 8219 82199 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
812 N 82 821 8219 82200 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
813 N 82 821 8219 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
814 N 82 829 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
815 N 82 829 8219 82910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
816 N 82 829 8219 82920 Dịch vụ đóng gói
817 N 82 829 8219 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
818 O HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC
819 O 84 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
820 O 84 841 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
821 O 84 841 8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
822 O 84 841 8411 84111 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội
823 O 84 841 8411 84112 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
824 O 84 841 8411 84120 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
825 O 84 841 8411 84130 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
826 O 84 842 Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
827 O 84 842 8411 84210 Hoạt động ngoại giao
828 O 84 842 8411 84220 Hoạt động quốc phòng
829 O 84 842 8411 84230 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội
830 O 84 842 8411 84300 Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
831 P GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
832 P 85 Giáo dục và đào tạo
833 P 85 842 8411 85100 Giáo dục mầm non
834 P 85 842 8411 85200 Giáo dục tiểu học
835 P 85 853 Giáo dục trung học
836 P 85 853 8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
837 P 85 853 8531 85311 Giáo dục trung học cơ sở
838 P 85 853 8531 85312 Giáo dục trung học phổ thông
839 P 85 853 8532 Giáo dục nghề nghiệp
840 P 85 853 8532 85321 Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
841 P 85 853 8532 85322 Dạy nghề
842 P 85 854 Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
843 P 85 854 8532 85410 Đào tạo cao đẳng
844 P 85 854 8532 85420 Đào tạo đại học và sau đại học
845 P 85 855 Giáo dục khác
846 P 85 855 8532 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
847 P 85 855 8532 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
848 P 85 855 8532 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
849 P 85 855 8532 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
850 Q Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI
851 Q 86 Hoạt động y tế
852 Q 86 855 8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
853 Q 86 855 8610 86101 Hoạt động của các bệnh viện
854 Q 86 855 8610 86102 Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành
855 Q 86 855 8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
856 Q 86 855 8620 86201 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa
857 Q 86 855 8620 86202 Hoạt động của các phòng khám nha khoa
858 Q 86 869 Hoạt động y tế khác
859 Q 86 869 8620 86910 Hoạt động y tế dự phòng
860 Q 86 869 8620 86920 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
861 Q 86 869 8620 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
862 Q 87 Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
863 Q 87 869 8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
864 Q 87 869 8710 87101 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh
865 Q 87 869 8710 87109 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác
866 Q 87 869 8720 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
867 Q 87 869 8720 87201 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần
868 Q 87 869 8720 87202 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện
869 Q 87 869 8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
870 Q 87 869 8730 87301 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)
871 Q 87 869 8730 87302 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già
872 Q 87 869 8730 87303 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật
873 Q 87 869 8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác
874 Q 87 869 8790 87901 Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm
875 Q 87 869 8790 87909 Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu
876 Q 88 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
877 Q 88 869 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
878 Q 88 869 8810 88101 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)
879 Q 88 869 8810 88102 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh
880 Q 88 869 8810 88103 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật
881 Q 88 869 8810 88900 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
882 R NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
883 R 88 869 8810 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
884 R 91 Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
885 R 91 910 Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
886 R 91 910 8810 91010 Hoạt động thư viện và lưu trữ
887 R 91 910 8810 91020 Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
888 R 91 910 8810 91030 Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
889 R 91 910 9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
890 R 91 910 9200 92001 Hoạt động xổ số
891 R 91 910 9200 92002 Hoạt động cá cược và đánh bạc
892 R 93 Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
893 R 93 931 Hoạt động thể thao
894 R 93 931 9200 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao
895 R 93 931 9200 93120 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
896 R 93 931 9200 93190 Hoạt động thể thao khác
897 R 93 932 Hoạt động vui chơi giải trí khác
898 R 93 932 9200 93210 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
899 R 93 932 9200 93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
900 S HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
901 S 94 Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
902 S 94 941 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
903 S 94 941 9200 94110 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
904 S 94 941 9200 94120 Hoạt động của các hội nghề nghiệp
905 S 94 941 9200 94200 Hoạt động của công đoàn
906 S 94 949 Hoạt động của các tổ chức khác
907 S 94 949 9200 94910 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
908 S 94 949 9200 94990 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
909 S 95 Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
910 S 95 951 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
911 S 95 951 9200 95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
912 S 95 951 9200 95120 Sửa chữa thiết bị liên lạc
913 S 95 952 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
914 S 95 952 9200 95210 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
915 S 95 952 9200 95220 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
916 S 95 952 9200 95230 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
917 S 95 952 9200 95240 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
918 S 95 952 9200 95290 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
919 S 96 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
920 S 96 952 9200 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
921 S 96 952 9200 96200 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
922 S 96 963 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
923 S 96 963 9200 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
924 S 96 963 9200 96320 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
925 S 96 963 9200 96330 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
926 S 96 963 9200 96390 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
927 T HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH
928 T 96 963 9200 97000 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
929 T 98 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
930 T 98 963 9200 98100 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
931 T 98 963 9200 98200 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
932 U HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ
933 U 98 963 9200 99000 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Hệ thống đang xử lý yêu cầu...